เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
 

สร้างบ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพทางการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว

 

เทศบาลเมืองปากช่อง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น  ได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งเสนอปัญหาความต้องการแก่ภาครัฐ  เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนําไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทํางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่โดยกําหนดเป็นเป้าหมายร่วมกัน  ดังนี้

 

สร้างบ้านเมืองน่าอยู่   สภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะความเป็นเมือง  มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  ประกอบกับเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน  ซึ่งเป็นทางผ่านในการติดต่อกับจังหวัดในภาคอีสาน  ดังนั้น จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่าควรกําหนดให้ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  กําหนดการวางผังเมือง  การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต  จะทําให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่มีระเบียบสวยงาม

 

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี การที่ประชากรในพื้นที่ใดจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชากรในท้องถิ่นนั้นจะต้องเห็นความสําคัญของท้องถิ่นที่ตนอยู่  และมีความสามัคคี ในการกําหนดความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นนั้นด้วย  รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่ ใกล้ชิดกั บประชาชนเหล่านั้น ซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่า เทศบาลเมืองปากช่องควรให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจึงกําหนดให้มีการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ หลากหลายกิจกรรมมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน  การสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนของภาครัฐ  การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จะทําให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  อันจะบ่งชี้ว่าประชาชนในท้องถิ่น

 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีประสิทธิภาพทางการศึกษา  ปัจจุบันการศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก  หากท้องถิ่นใดประชากรในท้องถิ่นมีความรู้จะทําให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา  ด้วยความเห็นร่วมกันว่า  ควรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  การจัดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ  การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้เรียนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส

 

พัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองปากช่องมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมโยงในการให้บริการขั้นพื้นฐาน  และการบริการข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว  อันจะก่อให้เกิดรายได้ในด้านต่างๆ  จากนักท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวของท้องถิ่นทั้งสิ้น  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาด้วยความเห็นร่วมกันว่า  การพัฒนาการศักยภาพของท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว  จะทําให้เกิดการพัฒนาแก่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ ว่าจะเป็นการสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  การสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  การสร้างมาตรฐานด้านการบริการการดูแลความปลอดภัยด้านการบริโภค การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  การส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  สิ่งเหล่านี้จะทําให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจากเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่ท้องถิ่นร่วมกันกําหนด  ด้วยความมุ่งหวังว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ท้องถิ่นไปในทิศทางที่ดี  รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ด้วย