เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจาทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวภายในต่างประเทศ [ 20 มี.ค. 2560 ]173
42 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 20 มี.ค. 2560 ]167
43 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 20 มี.ค. 2560 ]178
44 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญกระทรวงมหาดไทย [ 20 มี.ค. 2560 ]182
45 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 20 มี.ค. 2560 ]173
46 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 20 มี.ค. 2560 ]188
47 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 20 มี.ค. 2560 ]185
48 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 20 มี.ค. 2560 ]201
49 การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง) [ 20 มี.ค. 2560 ]185
50 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม [ 20 มี.ค. 2560 ]160
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16