เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 20 มี.ค. 2560 ]109
22 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล [ 20 มี.ค. 2560 ]106
23 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ [ 20 มี.ค. 2560 ]116
24 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" หรือ "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.) [ 20 มี.ค. 2560 ]108
25 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 20 มี.ค. 2560 ]114
26 การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน [ 20 มี.ค. 2560 ]155
27 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน [ 20 มี.ค. 2560 ]114
28 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 มี.ค. 2560 ]107
29 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี [ 20 มี.ค. 2560 ]143
30 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาตไทยตามกฎหมายว่า้ดวยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว [ 20 มี.ค. 2560 ]110
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16