เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
111 การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 115/1(2)) [ 20 มี.ค. 2560 ]70
112 การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดา ของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1(3)) [ 20 มี.ค. 2560 ]70
113 การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1(1)) [ 20 มี.ค. 2560 ]70
114 การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง [ 20 มี.ค. 2560 ]73
115 การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง [ 20 มี.ค. 2560 ]75
116 การขอบ้านเลขที่ (ระเบียบฯ ข้อ 32) [ 20 มี.ค. 2560 ]81
117 การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 [ 20 มี.ค. 2560 ]73
118 การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 20 มี.ค. 2560 ]79
119 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 20 มี.ค. 2560 ]72
120 การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 102) [ 20 มี.ค. 2560 ]72
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16