เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน
งานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

สาสน์จากนายกเทศมนตรี
 
 

   การสร้างสังคมเมืองให้น่าอยู่นับสิ่งจำเป็นที่เทศบาลเมืองปากช่องได้เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องจากเมืองปากช่องมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ทำให้ในทุกวันเราต้องใช้ความพยายามช่วยสังคมเมืองปากช่องให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงสวนสาธารณะเขาแคนเพื่อให้คนเมืองปากช่องสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์รวมครอบครัวและรองรับนักท่องเที่ยว ได้ใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   ทั้งนี้โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญมีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับความสะดวกสบาย จากการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานครบครัน มีบรรยากาศที่น่าอยู่ โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ การให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน และการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ การที่ทุกคนร่วมคิดร่วมทำตามบทบาทหรือหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จ นั้นคือ ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง