เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  สภาพทางสังคม
  ด้านการบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
  กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี/แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนงานป้องกัน ฯ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
เทศบัญญัติ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
    ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
    รายงานการคลัง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
    งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
แผนผังและขั้นตอน

ประวัติความเป็นมา
 


          ปากช่อง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในป่าเขาหนาทึบ เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก มีเฉพาะเส้นทางเดินเท้าและสัตว์เป็นพาหนะ แม้แต่เกวียนยังไม่สามารถผ่านได้ แต่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน เนื่องจากเป็นป่าดิบชื้น ยุงป่าจึงชุกชุม ทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับเชื้อไข้ป่าและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงขนานนามว่า เทือกเขาดงพญาไฟ

         

          เมื่อ พ.ศ.2430 บ้านปากช่องขึ้นกับ ต.ขนงพระ อ.จันทึก จ.นครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา การสร้างทางรถไฟในจุดนี้จำเป็นต้องระเบิดเขาเพื่อวางรางรถไฟ ทำให้เกิดช่องระหว่างสองฝั่งเขา ผู้คนทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า ปากช่อง นับแต่นั้นมา กระทั่งปี พ.ศ.2482 ทางการสั่งยุบ ต.ขนงพระ อ.จันทึก ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับ ต.จันทึก อ.สีคิ้ว (ต.จันทึก) แต่เดิมนั้น ขณะนี้อยู่ใต้บาดาลในเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) ต่อมาในปี พ.ศ.2492 หมู่บ้านปากช่องได้รับการยกฐานะเป็นตำบลปากช่อง และในปี พ.ศ.2499 รัฐบาลไทยจับมือกับสหรัฐอเมริกา สร้างถนนมิตรภาพตั้งแต่สระบุรีจนถึงโคราช ทำให้ ต.ปากช่อง  เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทางการจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปากช่อง และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง ตราบจนถึงปัจจุบัน

          เทศบาลเมืองปากช่อง คือส่วนหนึ่งของอำเภอปากช่องมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 15.25 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นสุขาภิบาลปากช่อง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2524 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา