วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องมือวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกลำสมพุง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าม้วนสีขาว และสีเหลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียง (ภาคเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหนองสาหร่าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
เช่าสถานที่ ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง