วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำกระเป๋า ตามโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการออกสำรวจข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนยางระกะบะ หมายเลขทะเบียน บย ๓๗๑๕ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-๕๓๔๙ นครราชสีมา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง