วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพืวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม.กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำเอกสารการอบรมทางวิชาการ ตามโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุมสตรีและประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง