วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตร (กิจกรรมหลักสูตรแกนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการวันไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อชุดวงดนตรีสตริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมสวนสาธารณะเขาแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะวางสนสงฆ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง