วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.)3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจัดงานปากช่องคาวบอยซิตี้ COUNTDOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหินขัด ขนาด ๙๐x๑๗๐ ซม. พร้อมม้านั่ง จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน นก-3824 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างทำทะเบียนจ่ายตามงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง