วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กย-64 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๙๓๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ๔๒๐-๔๔-๐๐๕๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฉ ๓๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างทำเอกสารอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกอง สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง