วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงชนิด 10 ล้อ มีถังน้ำในตัวขนาดบรรจุนำ้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร)
21  มิ.ย. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงอาคารร้อมติดตั้งชุดกระเช้ากู้ภัยในที่สูงตัวรถชนิด 10 ล้อ ติดตั้งถังบรรจุนำ้ความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร)
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ 3 หมายเลขทะเบียน กบ-8090 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง