วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงชนิด 10 ล้อ มีถังน้ำในตัวขนาดบรรจุนำ้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงอาคารร้อมติดตั้งชุดกระเช้ากู้ภัยในที่สูงตัวรถชนิด 10 ล้อ ติดตั้งถังบรรจุนำ้ความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงชนิด 10 ล้อ มีถังน้ำในตัวขนาดบรรจุนำ้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร)
21  มิ.ย. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงอาคารร้อมติดตั้งชุดกระเช้ากู้ภัยในที่สูงตัวรถชนิด 10 ล้อ ติดตั้งถังบรรจุนำ้ความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร)
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง