วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถ ๖ ล้อ สำหรับครู และนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารสำหรับครู และนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
เช่าชุดแดนเซอร์ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง