วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๙๓ นครราชสีมา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๑๕๐ ใบ ราคาใบละ ๙๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างทำคู่มือการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๐ เล่ม เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุของเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตู้โรงเรียนคันหมายเลขทะเบียน นค 5348 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลชขทะเบียน ๘๗-๖๕๐ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง