วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-3 ณ ราชวังบางประอิน จังหวัดอยุธยา จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๓๕๙๐ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๑๒๘๓ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง