วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ถนนเทศบาล 38 ซอยสามัคคี 3 แยก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ถนนเทศบาล 28 ซอย 3 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 35/2 สุดคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกียวข้องในโครงการฯ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำหนังสือเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง เมืองปากช่อ ง PakchongCity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมสัญญาไฟจราจรภายในเขตเทศบาล บริเวณแยกไฟฟ้าแดงเขาใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง