วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-3 ณ วังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามกิจกรรมวันสุนทรภู่และภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) งานศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองปากช่อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อธงและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลพระพรรมฉายาลักษณ์ ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ถนนเทศบาล 38 ซอยสามัคคี 3 แยก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ถนนเทศบาล 28 ซอย 3 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 35/2 สุดคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง