วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉ-๕๔๙ นครราชสีมา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพฯลฯ ตามโครงารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สาธิตช่วยเดิน จำนวน ๓๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 (ครั้งท่ีี่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
วัสดุตามโครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ทะเบียน ๘๘-๕๔๘๗ นครราชสีมา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายสติกเกอร์ pvc ขาวเงา ติดอคิลิค เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และระยะถอยร่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๕๘๙๔ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน บย ๓๗๑๕ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง