วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลตลอดทั้งปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล้ก ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๙๓๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นป. 4-6 ณ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กน-๖๒๓๗ นครราชสีมา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง