วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อธงและผ้าม้วน โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ป.๑ - ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ป.๔-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ป.๔-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ป. ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ชั้นป.๑ - ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุุกน้ำดับเพลิง บอร์ 5 ทะะเบียน ผน-2864 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง