วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเปลียนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำดื่ม อาคาร ๒ และ อาคาร ๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 2 คัน
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บว-๓๙๐๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)