วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ รถยนต์คันหายเลขทะเบียน กท.1513 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง เมืองปากช่อง PakchongCity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตู้โรงเรียน หมายเลขทะเบียน นค ๕๓๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเปลียนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำดื่ม อาคาร ๒ และ อาคาร ๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 2 คัน