วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปรณ์โครงการเวชภัณฑ์ประจำโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะสำคัญผู้เรียนตามหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไมค์ลอย Actor UHF ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง