วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาลงโปรแกรมแคลชเปอร์สกาย ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง รายงานกิจการเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถคันหมายเลขทะเบียน ผห-6853 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง