วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๖/๕ (โรงงานแหนมวาสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์หลังคาทางโค้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ชั้น ม.๑-๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง