วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโรงเรือนสูบน้ำสะพานขาวหนองสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ิ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๖/๕ (โรงงานแหนมวาสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง