วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2561
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เพิ่มเติม)
4  ก.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน
4  ก.ย. 2561
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมชุดยกขยะสาธารณะ
4  ก.ย. 2561
รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ
4  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองปากช่อง
4  ก.ย. 2561
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปากช่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง