วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตช่วยเดิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาการอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายอะคิลิค แสดงการจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อชุดตรวจเนื้อสัตว์ (สารเร่งเนื้อแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง