วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน รร.ท.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อนุบาล-ม.๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำดอกไม้ประดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำพิธีน้ำอภิเษกพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านหนองสาหร่าย ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านหนองสาหร่าย )
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๑๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๕๓๐ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗ - ๖๕๒๙ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง