วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
จ้างเพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บย ๓๗๑๕ นครราชสีมา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์แบบ Smart TV จอภาพ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างทำเอกสารการอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมซรถแบ๊คโฮ หมายเลขทะเบียน ตฆ-๙๙๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง