วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562
17  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
22  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าผ้ามีเก๊ะหน้าขนาดสูง 13 กว้าง 12 ก้น 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 84-3356 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๒๕๑๖ นครราชสีมา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๕๒๙ นครราชสีมา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง