วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ (ระบบอินเตอร์เน็ต) ภายในสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำเอกสารในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ทะเบียน ๘๘-๕๔๘๗ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (รถดั๊ม) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๓๖๓ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลข นค-5348 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียง และตกแต่งประดับเวที เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง