วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชนหนองกะจะ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ k tape for sport care เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บว-3900 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง เมืองปากช่อง Pakchong City โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแวฒรถแทร็คเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ-๓๙๐๕ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดดอกไม้สด เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง