วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเช่าสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมทางวิชาการ ตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ลงสระน้ำในโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยธาราบำบัด (Hydro therapy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
เช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชนหนองกะจะ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ k tape for sport care เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บว-3900 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง เมืองปากช่อง Pakchong City โดยวิธีเฉพาะเจาะจง