วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างช่างแต่งหน้าและทำผม จำนวน ๑ ทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
เช่าชุดแดนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๕ ที่นั่ง เพื่อร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ/ห้องเวรเตรียมพร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างรถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง