วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
จ้างเช่าเต๊นท์ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 5 ทะเบียน ผน-2864 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูกระจกบานสวิงห้องธุรการและห้องเตรียมเวรพร้อมงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
หนังสือตามโครงการพัฒนาห้องสมุด จำนวน ๗๑๙ รายการ
5  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์โรงฆ่าศัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน นค-๔๖๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-๔๖๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง