วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง