วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ประจำโรงเรียน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปลาย (ป.๔-๖) จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำเอกสารการอบรม โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรม สานรัก สายใย ครอบครัวอบอุ่น จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๕๘๙๔ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๗-๘๖๘๔ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง