วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถคันหมายเลขทะเบียน นค.5348 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผน ๒๑๒๕ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเช่าเต๊นท์/เก้าอี้ โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปัจจัยไทยธรรม โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง