วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท่ามะนาว ซอย ๑ แยก ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมประภาส ซอย ๑ กับประภาส ซอย ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราชประชา ซอย ๓/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ
26  ก.ค. 2562
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและป้องปราม
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 86-2516 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน บย-1220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง