วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและป้องปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2562
จ้างรถบัสโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๖ คัน เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๙ หนองกะจะ ช่วงจากท่อลอดทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๙ หนองกะจะ จากบ้านเลขที่ ๓๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งธง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์พื่อใช้ในโครงการสบับสุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองกะจะ ๒ ซอย ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอยโรงกระถินด้านซ้าย (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๓๘ สามัคคี ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง