วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน-6237 นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างทำประเป๋าใส่เอกสาร (จำนวน ๑๕๘ ใบ) ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปากช่องประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปากช่องประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกสำเนาเอกสาร Canon จำนวน ๑๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน-6237 นครราชสีมา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองปากช่อง เมืองปากช่อง PakchongCity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพัสดุ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
เช่าสถานที่ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง