วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
เช่าเต๊นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพวิเตอร์ All In Ome จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดหรือ LED สี ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง