วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล หมู่บ้านทวีสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งหอกระจายข่ายเสียงตามสายชุมชนประชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชประชา (หน้าโรงเรียนสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าตาาโครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
เช่าเต๊นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพวิเตอร์ All In Ome จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง