วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่ายศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๕๘๙๔ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง