วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างทำเอกสารเพยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการเทศบาลเมืองปากช่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอาหารแบบกลมหน้าสแตนเลสชนิดขาไขว้ พร้อมเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ตามโครวการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง