วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหนองกะจะ แยก 2 ซ้ายมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองอุบากันต์ ซอยป่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิมพาราม ซอย ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓๓ ต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเลื่อน ๒ แยกขวามือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถังคอนเทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองกะจะ ซอยศิริสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง