วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.หมู่บ้านพิมผกา ถนนพิมผกาสายเมน 1 ต่อจากถนน คสล.สี่แยก รร.กีรติและปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิมผกาสาสยเมน 3 (ห้านหลังสนามฟุตบอลลิ้มพงษ์หลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดารงานอาชีพ และเทคโนโลยี จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะสำคัญผู้เรียนตามหลักสูตร จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก ประภาส ๒ ซอย ๒ (หน้าบ้านเลขที่ ๓๑ ถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนอมศิษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนบ้านไร่แยกไปกองวัคซีน (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราปะชา ซอย ๑/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย ๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง